JURIDISK INFORMATION

1. Juridisk information og accept

I overensstemmelse med artikel 10 i lov 34/2002 af 11. juli vedrørende tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel er virksomhedens identifikationsdata anført nedenfor. Denne internetportal stilles til rådighed for brugerne af enheden med følgende identifikationsdata:

Virksomhedens navn: Sprogløsninger ApS
Momsnummer: DK43867504
Forretningsadresse: Sankt Peders Stræde 32, 1453 København 
Telefon: +45 27 51 00 57
E-mail: info@comunicatranslations.com
Registreringsdata:   Registreret hos Erhversstyrelsen Danmark

Denne juridiske meddelelse beskriver de generelle betingelser, der gælder for adgang til og brug af hjemmesiden, i det følgende betegnet “hjemmesiden”. Brug af hjemmesiden udgør en udtrykkelig og fuldstændig accept af disse generelle betingelser i den version, der gælder på det tidspunkt, hvor brugeren tilgår hjemmesiden, uden at dette påvirker de særlige betingelser, der kan gælde for specifikke tjenester på hjemmesiden.

Adgangen til hjemmesiden er gratis, bortset fra udgifterne til den netværksforbindelse, der leveres af brugerens netværksudbyder. Visse tjenester er eksklusive for vores kunder, og der er begrænset adgang til disse.
Brug af portalen tilskrives brugeren af portalen (i det følgende betegnet “brugeren”) og udgør accept af alle betingelserne i den juridiske meddelelse på denne side. Leveringen af portaltjenesten har en begrænset varighed på det tidspunkt, hvor brugeren har forbindelse til portalen eller til en af de tjenester, der leveres via portalen. Derfor bør brugeren omhyggeligt læse denne juridiske meddelelse, hver gang vedkommende har til hensigt at bruge portalen, da portalen og dens anvendelsesbetingelser, som er beskrevet i denne juridiske meddelelse, kan blive ændret.

Nogle af de tjenester på portalen, som er tilgængelige for internetbrugere generelt eller eksklusivt for Sprogløsninger ApS kunder, kan være underlagt særlige betingelser, regler og anvisninger, som i givet fald erstatter, supplerer og/eller ændrer denne juridiske meddelelse, og som skal accepteres af brugeren, før levering af den pågældende tjeneste kan påbegyndes.

2. Intellektuel og industriel ejendom

Denne hjemmeside og dens indhold beskyttes af gældende lovgivning vedrørende intellektuel ejendom.

Sprogløsninger ApS er ejer eller licenstager af alle intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder på hjemmesiden samt de elementer, der er indeholdt heri. Derfor er det udtrykkeligt forbudt at reproducere, distribuere, offentliggøre og omdanne hele eller dele af indholdet på denne hjemmeside til kommercielle formål, uanset mediet og de tekniske midler, uden at dette er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser.

Varemærker, handelsnavne eller kendetegn tilhører Sprogløsninger ApS i form af industriel eller intellektuel ejendom, og adgang til portalen giver ingen rettigheder til førnævnte varemærker, handelsnavne og/eller kendetegn.

Alle produkter og tjenester på denne hjemmeside, som IKKE ejes af Sprogløsninger ApS, er registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere og anerkendes som sådan af vores virksomhed. De vises kun på Sprogløsninger ApS hjemmeside med henblik på markedsføring og indsamling af oplysninger. Disse ejere kan anmode om at ændre eller fjerne oplysninger, der tilhører dem.

3. Betingelser for brug af portalen

3.1 Generelt

Brugeren forpligter sig til at anvende portalen korrekt i overensstemmelse med loven og denne juridiske meddelelse. Brugeren skal stå til ansvar over for Sprogløsninger ApS eller en tredjepart for enhver skade, der måtte opstå som følge af brud på denne forpligtelse.

Det er udtrykkeligt forbudt at bruge portalen til formål, der skader Sprogløsninger ApS ejendom og interesser eller ejendom og interesser, der tilhører en tredjepart. Det er også udtrykkeligt forbudt at bruge portalen på en måde, der kan overbelaste, beskadige eller deaktivere Sprogløsninger ApS eller en tredjeparts netværk, servere og andet computerudstyr (hardware) eller produkter og computerapplikationer (software).

3.2 Indhold

Brugeren accepterer at bruge indholdet i overensstemmelse med loven og denne juridiske meddelelse samt de øvrige betingelser, bestemmelser og anvisninger, der måtte gælde i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 1.

Det præciseres, at brugeren i overensstemmelse med gældende lovgivning skal afholde sig fra at:

 • reproducere, kopiere, distribuere, tilgængeliggøre, offentliggøre, omdanne eller ændre indholdet undtagen i tilfælde, hvor dette er tilladt ved lov eller udtrykkeligt godkendt af Sprogløsninger ApS eller andre, der er indehaver af brugsretten i den pågældende situation
 • reproducere eller kopiere indhold, der kan betragtes som software eller database i overensstemmelse med gældende lovgivning om intellektuel ejendomsret, til privat brug samt offentliggøre eller stille indholdet til rådighed for tredjeparter i tilfælde, hvor dette nødvendigvis indebærer reproduktion fra brugerens eller tredjepartens side
 • udtrække og/eller genbruge hele eller en væsentlig del af portalens indhold samt de databaser, som Sprogløsninger ApS stiller til rådighed for brugerne.

3.3 Oprettelse af links til portalen

Internetbrugere, der ønsker at oprette links til portalen på deres egne hjemmesider, skal overholde nedenstående betingelser og kan ikke påberåbe sig, at de ikke har haft kendskab til disse betingelser med det formål at undgå at opfylde deres juridiske ansvar:

 • Linket må kun linke til portalens startside og må ikke reproducere den på nogen måde (onlinelinks, kopi af tekster, grafik osv.).
 • Under alle omstændigheder er det i henhold til gældende lovgivning forbudt at etablere rammer af nogen art, som omgiver portalen, eller som gør det muligt at se dens indhold via andre internetadresser end portalens egen, og i alle tilfælde, når de ses sammen med indhold uden for portalen på en måde, som: (i) medfører eller kan medføre fejl, forvirring eller vildledning hos brugere med hensyn til tjenestens eller indholdets reelle oprindelse, (ii) indebærer en urimelig sammenligning eller efterligning, (iii) har til formål at udnytte Sprogløsninger ApS omdømme og prestige eller (iv) på enhver anden måde er forbudt i henhold til den gældende lovgivning.
 • Der må ikke gives falske, unøjagtige eller urigtige erklæringer fra den side, der opretter linket, om Sprogløsninger ApS eller dennes samarbejdspartnere, medarbejdere eller kunder eller om kvaliteten af de tjenester, virksomheden leverer.
 • På den side, hvor linket er placeret, må det under ingen omstændigheder fremgå, at Sprogløsninger ApS har givet sit samtykke til oprettelse af linket, eller at Sprogløsninger ApS på anden måde sponsorerer, samarbejder med, kontrollerer eller fører tilsyn med afsenderens tjenester.
 • Det er forbudt at bruge ord, grafik eller blandede mærker eller andre ordmærker fra Sprogløsninger ApS på afsenderens side, undtagen i tilfælde, hvor det er tilladt ved lov eller udtrykkeligt godkendt af Sprogløsninger ApS, og forudsat at et direkte link til portalen i disse tilfælde er tilladt i henhold til dette afsnit.
 • Den side, der opretter linket, skal overholde lovgivningen og må under ingen omstændigheder have eller linke til eget indhold eller tredjeparters indhold, som: (i) er ulovligt, skadeligt eller i strid med moral og god skik (f.eks. pornografisk, voldeligt eller racistisk indhold), (ii) fremkalder eller kan fremkalde den falske opfattelse hos brugeren, at Sprogløsninger ApS tilslutter sig, godkender eller på nogen måde støtter afsenderens idéer, udtalelser eller erklæringer, uanset om de er lovlige eller ej, (iii) er upassende eller ikke relevant for Sprogløsninger ApS aktivitet med hensyn til sted, indhold og tema på afsenderens hjemmeside.

4. Ansvarsfraskrivelse

4.1 I forhold til oplysningerne

Sprogløsninger ApS bærer ikke ansvaret for beslutninger, der træffes på baggrund af de oplysninger, der stilles til rådighed på portalen, eller for skader, der påføres brugeren eller en tredjepart som følge af handlinger, der udelukkende er baseret på de oplysninger, der stilles til rådighed på portalen.

4.2 I forhold til tjenestens kvalitet

Adgang til portalen indebærer ikke, at Sprogløsninger ApS har pligt til at kontrollere, at der ikke findes virusser, orme eller andre skadelige elementer på portalen.                                                                                                                          

Det er under alle omstændigheder brugerens ansvar at sikre passende værktøjer til at opdage og fjerne skadelige computerprogrammer.

Sprogløsninger ApS bærer ikke ansvaret for skader på computerudstyr, der tilhører brugeren eller en tredjepart, under leveringen af portaltjenesten.

4.3 I forhold til tjenestens tilgængelighed

Adgang til portalen kræver tjenester og forsyninger fra tredjeparter, herunder trafik via telekommunikationsnetværk, hvis pålidelighed, kvalitet, kontinuitet og drift ikke er Sprogløsninger ApS ansvar. Derfor kan de tjenester, der leveres via portalen, blive suspenderet, annulleret eller gjort utilgængelige under eller inden leveringen af portaltjenesten.

Sprogløsninger ApS bærer ikke ansvaret for skader af nogen art, der påføres brugeren som følge af fejl eller afbrydelser i telekommunikationsnetværk, og som medfører, at adgang til portalen suspenderes, annulleres eller afbrydes under eller inden leveringen af tjenesten.

4.4 I forhold til indhold og tjenester, der linkes til via portalen

Portalen omfatter tekniske links, registre og søgeværktøjer, som giver brugeren mulighed for at tilgå andre internetsider og -portaler (i det følgende betegnet “linkede hjemmesider”). I disse tilfælde fungerer Sprogløsninger ApS som leverandør af formidlingstjenester i overensstemmelse med artikel 17 i lov 34/2002 af 12. juli 2002 om tjenester i informationssamfundet og elektronisk handel (LSSI) og har kun ansvaret for indholdet og tjenesterne på de linkede hjemmesider i det omfang, at Sprogløsninger ApS har reel viden om det ulovlige indhold og de ulovlige tjenester på de linkede hjemmesider og ikke har udvist fornøden omhu ved at deaktivere linket. Hvis brugeren mener, at der findes en linket hjemmeside, som indeholder ulovligt eller upassende indhold, kan vedkommende underrette Sprogløsninger ApS i overensstemmelse med den procedure og de virkninger, der er beskrevet i afsnit 6. Denne underretning medfører dog under ingen omstændigheder en forpligtelse til at fjerne det pågældende link.

Eksistensen af linkede hjemmesider forudsætter under ingen omstændigheder, at der foreligger aftaler med de ansvarlige for eller ejerne af de linkede hjemmesider, eller at Sprogløsninger ApS anbefaler, promoverer eller identificerer sig med de erklæringer, det indhold eller de tjenester, der leveres.

Sprogløsninger ApS har ikke kendskab til indholdet og tjenesterne på de linkede hjemmesider og bærer derfor ikke ansvaret for skader, der skyldes, at indholdet og/eller tjenesterne på de linkede hjemmesider er ulovligt, forældet, fejlbehæftet, utilgængeligt og ubrugeligt, eller andre skader, der ikke direkte kan tilskrives Sprogløsninger ApS.

5. Databeskyttelse

Du kan læse vores privatlivspolitik for at få oplysninger om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.

6. Meddelelse om ulovlige og upassende aktiviteter

I tilfælde af at brugeren eller en anden internetbruger bliver opmærksom på, at de linkede hjemmesider henviser til sider, hvis indhold eller tjenester er ulovlige, skadelige, nedværdigende, voldelige eller i strid med almindelig etik og moral, kan vedkommende kontakte Sprogløsninger ApS og give følgende oplysninger:

 1. Personoplysninger om meddeleren, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 2. En beskrivelse af de forhold, der viser, at den linkede hjemmeside er ulovlig eller upassende.
 3. I tilfælde af krænkelse af rettigheder, f.eks. intellektuel og industriel ejendomsret: Personoplysninger om indehaveren af den rettighed, der er blevet krænket, hvis denne er en anden person end meddeleren.
 4. Ligeledes skal du fremsende den ejendomsret, der bekræfter rettighedshaverens legitimitet, og, hvor det er relevant, repræsentationsretten til at handle på vegne af rettighedshaveren, hvis denne er en anden person end meddeleren.
 5. En udtrykkelig erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte.

Sprogløsninger ApS modtagelse af denne meddelelse indebærer ikke et reelt kendskab til de aktiviteter og/eller det indhold, som meddeleren har beskrevet, i henhold til bestemmelserne i LSSI.

Ligeledes skal du fremsende den ejendomsret, der bekræfter rettighedshaverens legitimitet, og, hvor det er relevant, repræsentationsretten til at handle på vegne af rettighedshaveren, hvis denne er en anden person end meddeleren.

7. Meddelelser

Alle meddelelser fra parterne er gyldige, hvis de leveres i overensstemmelse med de midler, der er tilladte ved lov. De meddelelser, der vedrører denne portal, vil i alle henseender blive anset for at have retsvirkning, hvis de udføres via selve portalen.

8. Ændringer

Sprogløsninger ApS forbeholder sig retten til at foretage de ændringer på hjemmesiden, der findes hensigtsmæssige, uden forudgående varsel, og virksomheden kan ændre, slette eller tilføje både indhold og tjenester, der leveres via hjemmesiden, og den måde, hvorpå disse præsenteres.

Desuden kan disse vilkår og betingelser til enhver tid ændres. Ændringerne træder i kraft fra det øjeblik, de offentliggøres.

9. Sociale netværk

Sprogløsninger ApS er til stede på forskellige sociale netværk og platforme. Når en bruger tilgår et af disse netværk, gælder de relevante betingelser for brug, der er etableret af hver enkelt platform, og Sprogløsninger ApS har ingen indflydelse på disse.

10. Lovgivning

Denne juridiske meddelelse er i alle henseender underlagt spansk lovgivning. Når den gældende lov tillader afkald på det etablerede juridiske værneting, er domstolene i Malaga udpeget som værneting for bilæggelse af eventuelle tvister, og brugeren giver således udtrykkeligt afkald på ethvert andet værneting, der måtte være gældende.